Merkataritza-saltokiak modernizatzeko laguntzak. MEC 2021 [Euskadi]

Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-establezimenduak eta zenbait zerbitzu modernizatzea sustatzeko, berrikuntzaren bitartez eta kudeaketa-tresnak, azpiegiturak eta ekipamendu komertzialak hobetuz, kalitate- eta lehiakortasun-maila handiagoa lortzeko, gogoan hartuta, bidenabar, COVID-19aren pandemiak eragindako ezohiko egoera.

EJZ.pdf

Diruz lagun daitezkeen inbertsioak:

1. lerroa. Saltegiaren irudia berritzea:

Bere helburua saltegia eraberritzeko eta modernizatzeko inbertsioak egitea da. Eraberritze eta modernizazio hori gauzatzeko, obrak eta inbertsioak egingo dira merkataritza jarduera garatzeko beharrezkoak diren altzarietan eta ekipamenduetan, bai eta horien elementuetan ere, barnekoetan zein kanpokoetan, behar bezala funtziona dezaten.

Honako inbertsio hauek lagunduko dira diruz:

 • Saltegiaren barnealdea eta/edo kanpoaldea egokitzeko, berritzeko edo handitzeko obrak eta instalazioak, saltegia atontzeari, merkataritza azalera antolatzeari edo haren irudia hobetzeari eragiten diotenak.
 • Energia aurrezteko edo energiaren erabilera eraginkorra egiteko neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak.
 • Arkitektura-oztopoak kentzeko egindako berrikuntzak, mugikortasun murriztua duten pertsonen irisgarritasuna errazteko.
 • Merkataritza-establezimenduaren kanpoalderako errotuluak erosi eta instalatzea, merkataritza-izena, marka, logotipoa edo antzekoak identifikatzeko, eta toldoak erosi eta instalatzea.
 • Jarduera nagusia gauzatzearekin lotutako altzariak eta makinak erostea, instalatzea eta muntatzea.
 • Produktuak erakusgai jartzeko ekipamendua eta altzariak erostea: erakusleihoak, salmahaiak, taulak, apalategiak, beira-arasak eta erakustokiak (hoztekoak barne), oholtzak, esekitokiak eta antzekoak.
 • Produktuak biltegiratzeko altzariak (hotz-ganberak barne).
 • Hotz-ganberak, baldin eta energia-eraginkortasun handiko etiketa energetikoa badute (A+++, A++ eta A+, edo baliokideak).
 • Alarmak eta segurtasun-sistemak. Dirulaguntza jaso dezakeen inbertsioaren gehieneko zenbatekoa 6.000 eurokoa izango da, BEZik gabe.
 • Lokala girotzeko ekipoak, baldin eta energia-eraginkortasun handiko etiketa energetikoa badute (A+++, A++ eta A+, edo baliokideak).
 • Merkataritza-jarduerarekin zuzeneko lotura duten enpresa txiki eta ertainek merkataritza-gune itxi batean partekatutako espazio eta elementu komunak berrantolatzeko eta modernizatzeko inbertsioak, besteak beste hiriko merkataritza-zentro batean integratutakoak, hala nola korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko etxaurreak, zerbitzuak eta sarbideak berrantolatzeko eta modernizatzekoak, betiere espazio eta elementu horiek saltegien titularrek berek jabekide-erkidegoko erregimenean kudeatuak badira. Zentroan integratutako saltegiko titular bakoitzak, jabekide-erkidegoaren partaide, esandako espazio edo elementu komunetan egiten diren inbertsioetatik, bere partaidetzari (zati alikuota) dagokion gastuen zatia­gatik eskatu ahal izango du laguntza.

2. lerroa. Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea

Helburua da enpresa-kudeaketa hobetzeko, zerga-araudira egokitzeko eta web-orrien bidez produktuak merkaturatzea sustatzeko ekipo eta aplikazio informatikoak txertatzea.

Honako inbertsio hauek lagunduko dira diruz:

 • Saltegiaren kudeaketa hobetzeko ekipo informatikoak, informatika-aplikazioak eta kudeaketa-softwarea, betiere merkaturatze-prozesuetan integratuta badaude edo enpresa-kudeaketarako badira. Kasu horretan, funtzio nagusien deskribapena eta garatutako jarduerarekin duten lotura aurkeztu behar dira.Ekipo informatikoetako eta periferikoetako inbertsioa mugatu egingo da, eta, gehienez ere, saltegi bakoitzari mota bakoitzeko batengatik emango zaio dirulaguntza.
 • Saltegiaren (bezeroak, hornitzaileak, etab.) merkaturatze (web-orria garatzea, online bidezko salmenta –ecommerce, scommerce, mcommerce edo gisakoak) edo kudeaketa abian jartzeko edo hobetzeko sistemak sortzea, garatzea edo ezartzea.
 • Saltegiko terminalak eta produktuen kodifikazio eta irakurketa optikoko sistemak.
 • Salgaien baskula elektronikoak.
 • Kutxa erregistratzaileak.
 • TicketBAI (TBAI) sistemarako fakturazio-softwarea ezartzea.

3. lerroa: baldintza higieniko-sanitarioak

COVID-19ak eragindako alarma-egoeraren ondorioz merkataritza-jarduera baldintza higieniko-sanitarioetan garatzeko eskuratutako aktibo finkoetan egindako inbertsioak ditu xede.

Honako inbertsio hauek lagunduko dira diruz:

Lurruneztagailuak, airea berritzeko eta arazteko sistemak, termometro digitala, gorputzeko tenperatura neurtzeko kamerak, esterilizagailuak, deskontaminatzeko alfonbrak, eta antzeko ezaugarriak dituen ekipamendua.

Merkataritza establemetu bakoitzeko onartutako inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa:

 • 4.000 euro 1. lerroan jasotako inbertsioetarako.
 • 900 euro 2. lerroan jasotako inbertsioetarako.
 • 900 euro 3. lerroan jasotako inbertsioetarako.

Ez dira diruz lagunduko:

a) Lokalak erostea edo eskualdatzeko eskubideak.

b) Garraio-elementuak, telebistak edo telefono-terminalak erostea.

c) Ekipamendua leasing edo renting bidez erostea.

d) Administrazio-baimen edo lizentzien ondoriozko tasak, aseguruak, garraio-kostuak.

e) Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) eta, oro har, mota orotako zergak, tasak edo kontribuzioak.

f) Erakusteko eta probatzeko artikuluak, baita ondoren salgai jar daitezkeenak ere.

g) Luminaria-aldaketak. Luminariak diruz lagundu ahalko dira, baldin eta energia-efizientzia altukoak badira (A+++, A++ eta A+ ziurtagiri energetikoa) edo instalazio elektrikoa berritzeko inbertsio baten barruan integratuta badago.

h) Establezimenduaren irudia argi eta modu zuzenean berritzea eragingo ez duten eraberritze-lanak.

i) Aktibo baten mantentze-, konponketa- edo ordezte-lanen gastuak.

j) Enpresa eskatzaileak berak fabrikatu, egin edo garatutako elementuak edo ekipamenduak.

k) Obrak edo instalazioak baliabide propioekin egitera bideratutako materialak erostea.

l) Bulegoko materialean, tresnen eta parekoen gastuak.

m) Maskara higieniko, eskularru, erabilera bakarreko mantal eta bestelako material kontsumigarrietan egindako gastuak.

n) Zerbitzuaren edo merkataritzaren tipologia dela eta, gastu gisa hartuko diren ekipamenduak eta tresnak, eta ez aktiboko inbertsio modura.

o) Profesionalen aholkularitzako eta prestakuntzako gastuak.

p) Softwareko mantentze-lanen eta eguneratzeen gastuak, betiere ezinbestekoak ez badira TICKETBAI sistema ezartzeko; datu hori modu egokian justifikatu beharko da.

q) Diruz lagun daitezkeen aktiboen deskribapena ondo identifikatuta ez duten fakturak –ez dira onartuko kontzeptu kodetuak–. Gainera, faktura horiek 100 euro edo gutxiagokoak izan beharko dira -BEZik gabe-.

r) Diruz lagun daitekeen edozein kontzeptu edo jarduketa, baldin eta hornitzailea dirulaguntza eskatu duen enpresara lotutako pertsona edo entitate bat bada, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Dirulaguntzen Araudi Orokorraren 68. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Enpresa Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 13ko 37/2013 Legearen 42.3 artikuluan aipatzen den definizioa ulertzen da enpresa lotutzat.

Diruz lagundu daitezkeen aktiboen baldintzak:

a) Laguntza jasoko duten inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako txikizkako merkataritza-establezimenduetan eta zenbait zerbitzutan egin beharko dira.

b) Inbertsioa enpresaren aktiboan lehen aldiz sartzea, diruz lagundutako establezimenduan bertan egotea, hau da, salmenta gauzatzen den establezimenduan edo haren eranskinetan egotea.

Aktiboak gutxienez bi urtez egon beharko du merkataritza-establezimenduaren aktiboan, kasuan kasuko fakturaren datatik aurrera, hirugarren ildoari dagokionez eskuratutako aktiboak salbu, kasu horretan gutxienez urtebetez egon beharko baitute. Aldi horretan ezingo zaizkie hirugarren pertsona fisiko nahiz juridikoei laga.

c) Inbertsio-ildoen arabera, seigarren oinarriak ezarritako berariazko eskakizunak betetzea.

d) Zorrozki beharrezkoak diren inbertsioak eta diruz lagundutako establezimenduan garatutako jarduerarekin zuzenean lotutakoak.

e) Diruz lagun daitekeen denbora-aldian benetan egin eta ordaindu izana.

Diruz lagun daitekeen denbora-aldia: Inbertsioak egin, fakturak eman eta faktura horiek ordaintzea 2020ko abuztuaren 4tik deialdi honetan eskaerak aurkezteko epea bukatu arteko epean egin beharko da.

Laguntzen zenbatekoa

Laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira. Zehaztutako inbertsioek inbertsio onargarriaren gaineko % 25eko dirulaguntza jasoko dute

Inbertsio onargarriaren aipatutako ehunekoak handitu egingo dira merkataritza-establezimenduak baldintza hauetakoren bat egiaztatzen badu:

a) UNE 175001 ziurtagiria, bitarteko bikaintasun-ziurtagiriak edo Merkabide programan parte hartu izana egiaztatzeko ziurtagiria, azken 5 urteetan: 2 puntu.

b) Inbertsioa 6. oinarriko 2. ildoan dago jasota: 5 puntu.

c) Laguntza eskatzen duen merkataritza-establezimenduaren titularrak edo gutxienez hango langile batek, merkataritzarekin lotura duen hezkuntza arautuko tituluren bat edo profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea: 2 puntu.

d) Enplegua egonkortzeko irizpidea, merkataritza-establezimenduko langileen erdiek gutxienez kontratu mugagabea dutela: 3 puntu

e) Enplegu-berdintasuneko irizpidea, merkataritza-establezimenduko langileen erdiak gutxienez emakumeak izatea: 2 puntu.

f) Berdintasun-plana edo lan-bizitza eta familia bateragarri egiteko plana izatea, edo Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasuneko Laguntza Erakunde izendatuta badago: 2 puntu.

g) Enpresa Kontsumobideko arbitraje-sistemari atxikita egotea. 3 puntu.

h) Merkataritzako eskualde- zein lanbide-elkarteren batekiko lotura duela egiaztatzea: 5 puntu.

i)  “Berriz Enpresa” enpresa-transmisioa bermatzeko programan parte hartu izana: 2 puntu.

j) Dirulaguntza eskatu duen merkataritza-establezimenduaren antzinatasuna (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan dauden datuen arabera):

• 10 urtetik gorako antzinatasuna: 2 puntu.

• 20 urtetik gorako antzinatasuna: 3 puntu.

k) Erosleei arreta euskaraz ematea merkataritza-establezimenduan, Bai Euskarari edo Bikain ziurtagirien bitartez: 2 puntu.

Dirulaguntzaren ehunekoa ezin izango da inola ere izan onartutako inbertsio guztiaren % 40 baino handiagoa(igoera-puntuak barne hartuz) eta emandako gehieneko diru-laguntza 9.000 eurokoa izango da establezimendu eta urte bakoitzeko.

Azken berriak