[BIZKAIA] LANGABETU GAZTEEN ENPLEGAGARRITASUNA SUSTATZEA

30 urte arteko gazteen enplegagarritasuna sustatzea

Helburua 30 urte arteko gazteen enplegagarritasuna sustatzea; horretarako, hauek lagunduko dira:• Gutxienez urtebeteko iraupen jakineko kontratua.• Kontratu mugagabea.

Urtebeteko prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratua, lanbide-kualifikaziorik ez duten langabetu gazteentzat, baldin eta gazteok bete badute arautegiaren I. tituluko I. atalean ezarritako orientazioko, taldeprestakuntzako eta bitartekotzako ibilbidea. Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak

Erakunde onuradunak Ondoren azalduko diren baldintzak betetzen dituzten Bizkaiko enpresak (zeinahi izaera juridiko dutela), enpresaburu indibidualak eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta irabaziasmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta beste erakunde batzuk ere:1.- Bizkaian izatea sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza, bai eta lantokia ere.2.- 250 langile baino gutxiago edukitzea.

3.- Aurreko betekizun horiek betetzen ez dituzten enpresek ezin dute % 25 baino gehiagoko partaidetza izan erakunde onuradunean, zuzenean edo zeharka.

4.- Enpresaburu indibidualek eta profesionalek Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea ohiko bizilekua.

5.- Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

6.- Diru-laguntza jasotzen duen kontratuak Bizkaian dagoen erakunde onuradunaren lantokian langileen kopuruaren gehikuntza garbia izan behar du enpresaren plantillan.

Betekizunotatik salbuetsita daude: Administrazioaren edozein esparruri (toki administrazioa, foru administrazioa, autonomia erkidegoa edo zentrala) lotuta dauden edo haren mendeko diren erakunde autonomoak, sozietate publikoak eta irabazi-asmorik gabeko elkarteak, bai eta lanbide heziketako zentro publikoak eta pribatuak eta aldi baterako laneko enpresak ere. Diru-laguntza jaso dezakeen egitatea laguntza jaso dezakeen egitatea laguntza jaso dezakeen egitatea

Diru-laguntza jaso dezakeen egitatea  Gutxienez urtebeteko iraupen jakineko kontratua eta kontratu mugagabea.Kontratatzen den pertsonak egiaztatu behar du langabezian egon dela kontratu hasi aurre-aurreko hilabetean.Urtebeteko prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratua, arautegiaren I. tituluko I. atalean ezarritako orientazioko, talde-prestakuntzako eta bitartekotzako ibilbidea bete duten pertsonentzat.
Diru-laguntza jaso dezakeen gastuak 12 hilabeteko iraupen jakineko kontratua: soldata gordinaren % 25. Kontratu mugagabea prestakuntza- eta ikaskuntza-kontraturako, I. tituluaren I. ataleko ibilbidea amaitu dutenentzat: soldata gordinaren % 35.
Diru-laguntzaren zenbatekoa Muga erakunde eskatzaile bakoitzeko: 70 000.00 euro guztira; gehienez, 10 kontratu.Diru-laguntzaren zenbatekoa: urteko soldata gordinaren % 30.Kontratu bakoitzeko gehienez eman daitekeen diru-laguntza: 7000 euro.

Kontratuak ez dira diruz laguntzekoak izango, urteko soldata gordina 6000 euro baino gutxiagokoa bada, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetarako, eta urteko soldata gordina 12 000 euro baino gutxiagokoa bada, gainerakoetarako. Diru-laguntzaren zenb laguntzaren zenb laguntzaren zenbatekoa Araudia eta diru- Araudia eta diru-laguntzak emateko laguntzak emateko araubidea

Araudia eta diru-laguntzak emateko araubidea Bizkaiko Foru Aldundiaren 102/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 31koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko langabetu gazteen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dituena.Norgehiagokarik gabeko prozeduraren bidez emango dira diru-laguntzak.
Epeak Ekintzak egitea: Kontratuak 2015eko urriaren 1etik 2016ko irailaren 15era sinatu beharko dira. Eskabideak aurkezteko epea eta era: Eskabideak aur Eskabideak aurkezteko epea eta era: kezteko aurreikusitako epea 2016ko ekainaren 20ko 9:00etan hasi eta ekainaren 15eko 13:30ean amaituko da

Azken berriak