Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeei lan-kontratua egiten dieten Gasteizko enpresa eta entitateentzako laguntzak

Gasteizen ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sustatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeena eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonena.

Nork

Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, ondasun-erkidegoek nahiz beste edonolako ekonomia-unitate edo ondare bereiziek jaso ahal izango dituzte programa honetako diru-laguntzak, baita nortasun juridiko propiorik izan gabe ere, baldin eta diru-laguntza ematea dakarten jarduerak gauzatzerik badute.

Epea

 • 2016ko azaroaren 9ra arte.

Betebeharrak

Kontratatuko diren pertsonen ezaugarriak
 • Diru-laguntzaren xede den pertsona kontratatu aurreko sei hilabeteetan gutxienez Gasteizko udalerrian erroldatuta egon izana, eta laguntza eman arte erroldatuta jarraitzea.
 • Langabezian egotea, hau da, kontratatu aurretik Gizarte Segurantzaren inongo erregimenetan izena emanda ez egotea, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, kontratatzeko unea baino lehenago.
 • Ez da diru-laguntzarik emango enpresaren titulartasunaren ondorengotzatik edo forma juridikoaren aldaketatik sortzen diren hasierako kontratazioetarako.
 • Ez da diru-laguntzarik emango enpresaburuen ezkontideak, ondorengoak edo bigarren mailara arteko -hori barne- odol- edo ezkontza-ahaidetasuna duten senideak -edo horien parekoak, izatezko bikoteen kasuan- kontratatzen direlarik, edo enpresen kontrola duten, zuzendaritza-karguetan diharduten nahiz administrazio-organoetako kide direnenak.
 • Ez dira diruz lagunduko laguntza eskatzen duten sozietateetan partaidetzak dituzten edo kontratazioaren aurreko urtean izan dituzten pertsonei dagozkien kontratazioak.
 • Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu sustapenerako tokiko ekintzetarako laguntza-deialdian adierazten diren betebeharrak betetze aldera, kontratazio jakin batzuk lehenetsiko dira, halako moduan non diruz laguntzen diren kontratu guztien artetik gutxienez ehuneko 40 emakumeei eginak izan beharko baitira, eta ehuneko 15, aldiz, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden 55 urtetik gorako langabeei eginak.
 • Aldi baterako kontratuak deialditik baztertzea: ez da diru-laguntzarik emango kontratazioaren aurreko 3 hilabeteetan enpresa berean zerbitzuak eskaini dituzten pertsonak kontratatzeagatik, edozein izanik ere kontratuaren edo hitzarmenaren izaera.
Diruz lagundu daitezkeen ekintzak
 • Kontratazioek enplegu sorkuntza garbia ekarri beharko dute kontratazioa diruz laguntzen zaien pertsonak bertaratu aurreko hiru hilabeteetan enpresak zuen batez besteko plantilla osoaren gainean -diru-laguntzak hartzen duen aldian enpresak duen batez besteko plantilla aintzat harturik-.
 • Kontratuek gutxienez sei (6) hilabeteko iraupena izan beharko dute, eta lanaldi osoa edo gutxienez ehuneko 50eko lanaldi partziala, eta edozein kontratu-mota erabili ahal izango da, prestakuntza- eta ikasketa-kontratua izan ezik.
 • Diru-laguntzaren iraupena gehienez sei hilabetekoa izango da, kontratu bakoitzeko.
 • 2016ko ekainaren 16tik 2017ko maiatzaren 31ra arteko aldian sartu beharko du beharko du diruz laguntzen den kontratuaren indarraldiak. Nolanahi ere, kontratazioak diruz laguntzekoa den epea baino luzeagoak izan daitezke, baina halakoetan ez da diru-laguntzarik jasoko geroko epe horri dagozkion kostuengatik.
 • Enpresa bakoitzak gehienez bi lan-kontraturengatik jasoko du diru-laguntza, gizarteratze-enpresen kasuan izan ezik -horien kasuan, gehienez hiru kontraturengatik-.
 • Pertsona bat kontratatzeagatik diru-laguntza bakarra emango da, eskabidea enpresa edo autonomo ezberdinek egiten badute ere; alegia, diru-laguntza bakarra emango da, eta lehentasun-hurrenkeran.
Entitate onuradunen betebeharrak
 • Diruz laguntzeko moduko jarduerak garatzea, zuzenean, Gasteizko udalerriko lantoki batean.
 • Zerga- eta lan-betebeharrak egunean izatea, baita Gasteizko Udalarekikoak ere.
 • Administrazio-bidean edo bide penalean zigortua eta laguntza publikoak eskuratzeko aukeratik apartatua ez egotea, ezta horretarako ezgaitzen duen inongo legezko debekuren menpe ere, Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu arrazoiengatiko diskriminaziotzat jotzen diren egintzen ondorio direnak barne.
 • Beste diru-laguntzarik ez jaso izana, pertsona bera kontratatzeko, Gasteizko enpresei lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren 2015eko deialdian.
 • Enpresa onuradunek laguntza programa honetan parte hartzen duten denbora osoan bete beharko dira baldintza horiek.
 • Salbuespenak: ezingo dira laguntza hauetaz baliatu:
 • Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko debeku egoeraren batean dauden pertsona edo entitateak.
  • Administrazio publikoak, sozietate publikoak eta haiekin loturarik duten edo haien mendeko diren entitateak.
  • Aldi baterako lanerako enpresak, beste enpresa bati aldi baterako langileak kontratatzeari dagokionez.
  • Ezingo da diru-laguntzarik jaso Gasteizko Udalak nahiz beraren enpresa edo erakunde autonomoek esleitutako kontratuak gauzatzeko egindako lan-kontratazioengatik.
  • Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateginaren -martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia- 2.1 artikuluan aipatzen dituen lan-harreman bereziak.
 • Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Araudian ezarritako minimis erregimenaren mendeko laguntzak direnez, ezin zaizkie sektore hauetako enpresei eman:
  • Arrantza eta nekazaritza, Kontseiluaren 104/2000 Erregelamenduaren (EE) arabera.
  • Tratatuko I. eranskineko zerrendan agertzen diren nekazaritza-produktuen produkzio primarioa.
  • Beste herrialde batzuetarako edo estatu kideetarako esportazioekin erlazionatutako jarduerak, baldin eta laguntza banaketa-sare bat osatu eta funtzionatzearekin lotuta badago, edo esportazio jarduerarekin lotutako beste esplotazio gastu batzuekin.
  • Ikatza, 1407/2002 zenbakia duen Erregelamenduan (EE) definitutakoaren arabera.

Araudia

Gasteizen lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2016eko ekitaldiko laguntza deialdiaren barruan.

Azken berriak

Gobernuak % 2 igo ditu aseguru gehienen zergak

Hemendik aurrera, zerbait gehixeago ordaindu beharko duzu aseguruak berritzen dituzunean. Laboral Kutxak ez du igo primaren prezioa, ez; baina gobernuak,  2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren...